Per Susanna Garcia Larios

Entrevista a la Dra. Marta Sabariego Puig, professora del Departament MIDE de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona (msabariego@ub.edu ) que lidera l’equip DOAR, integrat per professorat investigador de diferents universitats, per conèixer de prop la rellevant tasca que duen a terme en l’actual context universitari.

Què és l’Equip DOAR?   
El DOAR és un equip de professorat docent investigador que l’any 2015 formalment ens vam constituir com un Grup de Treball de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona denominat “La docència orientada a l’aprenentatge i la reflexivitat”. No obstant això, des de l’any 2012 ja vam començar a investigar sobre el disseny i la validació d’experiències innovadores a l’etapa de l’Educació Superior per al desenvolupament competencial, a través de la recerca formativa com a estratègia docent. Més recentment, estem centrats en el foment del pensament reflexiu i el seu impacte en el procés d’aprenentatge dels nostres estudiants, a través de les metodologies narratives.

Què signifiquen les sigles DOAR?
Són les inicials que sintetitzen el nostre treball com a docents universitaris: Docència Orientada a l’Aprenentatge Reflexiu. A través de diversos projectes finançats, estem elaborant la fonamentació i el disseny de dispositius a través de l’escriptura reflexiva per posar la competència del pensament reflexiu al centre del procés de construcció del coneixement i el desenvolupament competencial dels nostres alumnes. És un propòsit clau del grup contribuir a la renovació i validació d’una activitat docent organitzada i estructurada a aquest efecte a la universitat.

Agraeixo molt sincerament l’oportunitat que m’heu donat per presentar el nostre equip de recerca i innovació docent, DOAR, en aquest espai d’experts en formació reflexiva. Amb molt de gust intentaré descriure’l millor al llarg d’aquesta entrevista.

Quin és l’objectiu principal que compartiu tot i que treballeu en diferents contextos universitaris?
Com deia abans, l’aspecte comú que compartim els diferents membres del grup és l’estudi de la competència reflexiva en el procés d’aprenentatge i el desenvolupament competencial i professional de l’alumnat universitari. Quelcom estretament relacionat amb la qualitat de la formació inicial i que resumiria dient: investigar i promoure un aprenentatge més reflexiu. I ho fem des d’una mirada àmplia, que valorem molt positivament perquè ens permet el contrast de les experiències innovadores en assignatures de graus diferents (fonamentalment vinculades a les Facultats de Ciències de l’Educació), d’etapes formatives diferents (també estem treballant en assignatures de Postgrau) i de cinc universitats d’àmbit estatal: la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Castella-La Manxa (UCLM), la Universitat de València-Estudi General (UVEG ) i Florida Universitària, i la Universitat de Burgos (UBU). Tant la trajectòria conjunta com la interdisciplinarietat del grup ens donen una oportunitat molt interessant per aprofundir en l’anàlisi de les modalitats d’ensenyament-aprenentatge que proposem.

Qui formeu part de l’equip?
Doncs, està format per 25 professors i professores investigadors/es de les cinc universitats que acabo d’esmentar. Sorgeix de la trajectòria conjunta en activitats i experiències docents que giren al voltant de tres àrees de coneixement principals— Didàctica i Organització Escolar; Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació; i Didàctiques específiques (Expressió Corporal i Llengua i Literatura)— i que conflueixen en una temàtica de coneixement comú sobre l’ensenyament universitari: l’estudi, el desenvolupament i l’avaluació per competències.

Més enllà d’aquest interès comú, per nosaltres investigar i desenvolupar les experiències docents en els respectius contextos és una manera de fer un treball en xarxa que afavoreix la formació continuada de tots els membres de l’equip. Els projectes que desenvolupem són una oportunitat de fer recerca però sobretot també de participar activament en un procés d’aprenentatge col·lectiu, i de pràctica reflexiva en l’acció i sobre l’acció que ens permet investigar i aprendre al mateix temps. Una evidència d’això és la reunió plenària que vam celebrar el passat 24 de novembre a Barcelona, en la qual vam participar tots i totes  i que vàrem immortalitzar amb la fotografia que acompanya aquesta entrevista.

El vostre treball col·lectiu em sembla d’un gran valor i interès però necessiteu suport per poder investigar i aportar resultats a la comunitat científica?
En efecte, necessitem suport i, de fet, l’hem tingut. Vull aprofitar aquesta ocasió per agrair-lo i reconèixer el valor que en el nostre cas, en concret, han suposat les convocatòries en millora i innovació docent des del Programa de Millora i Innovació Docent de la UB (PMID), i en recerca en docència universitària a través del Programa REDICE de l’ICE de la UB. Gràcies als projectes subvencionats que hem pogut desenvolupar, estem funcionant com un equip d’investigació interuniversitari i interdisciplinari per a la millora del procés d’ensenyament-aprenentatge a les aules amb aquest propòsit.

En quines línies de treball se centra l’Equip DOAR?
Entre les línies de treball de l’equip destacaria: la recerca formativa, el desenvolupament i l’avaluació de competències; el pensament reflexiu; i les metodologies de caràcter narratiu.

L’antecedent més directe del DOAR va ser un projecte d’innovació concedit en la Convocatòria del Programa de Millora i Innovació Docent de la UB (PMID2102) l’any 2012 amb l’objectiu de mostrar l’eficàcia de la investigació formativa en el procés d’ensenyament-aprenentatge dels estudiants dels Graus de Pedagogia i Educació Infantil de la UB. El projecte va permetre validar mètodes d’ensenyament instrumentalitzats per la investigació formativa (l’aprenentatge orientat a projectes, l’ús de les narratives digitals i el portafolis digital) per a l’assoliment prioritari de quatre competències transversals comunes a la UB: 1) Compromís ètic; 2) Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat; 3) Capacitat comunicativa, i 4) Treball en equip. Posteriorment i fins ara, els projectes REDICE (REDICE14-1511 i REDICE 16-1660) han suposat una rotació del punt de gravetat respecte a l’anterior. La nostra atenció preferent en aquests moments és el procés d’aprenentatge efectiu de l’alumnat: com aprèn?; quines habilitats posa en joc i com les gestiona?; com construeix el coneixement en les diferents disciplines?; com “entén” allò que se li ofereix?, i quin significat li dóna?. Volem investigar el paper del pensament reflexiu en aquest procés, els nivells de pensament reflexiu que s’activen a través de dispositius narratius que hem elaborat expressament, i identificar les característiques dels contextos d’aprenentatge favorables al desenvolupament d’aquesta competència bàsica per a l’aprenentatge. Ara mateix estem tancant el darrer projecte REDICE 16-1660 totalment centrat en aquesta línia de treball.

Us pot donar suport la Plataforma Internacional Pràctica Reflexiva, dedicada a l’àmbit de la formació basada en la reflexió?
Per descomptat. Des de fa uns mesos hem pogut interactuar amb la Plataforma Internacional Pràctica Reflexiva i ens sentim molt connectats amb el magnífic treball que els seus professionals experts realitzen sobre l’aprenentatge que aposta pel procés reflexiu. Connecta directament amb la nostra línia de recerca actual.

Per destacar aspectes més concrets, la plataforma ara mateix és un referent clau per a nosaltres per la fonamentació que ens ofereix sobre la competència reflexiva i l’actualització dels avanços internacionals en les apostes d’aprenentatge reflexiu. A més, també és un espai de difusió i interacció molt interessant perquè amplifica el nostre desig de treball en xarxa, i permet orientar les accions individuals i col·lectives de l’equip cap a la millora de la pràctica, gràcies a l’intercanvi amb els seus professionals experts. El seminari que ens va oferir la Dra. Àngels Domingo el passat 24 de novembre en el marc de la plenària, “De la reflexió natural a la reflexió sistemàtica: Eines, models i mètodes de Pràctica Reflexiva“, és l’exemple més recent d’aquesta aportació tan enriquidora de la Plataforma al nostre projecte. Ens va il·luminar en conceptualització, mètodes i terminologia específica per reconstruir el nostre marc teòric. Agraïm i celebrem aquesta col·laboració perquè realment ens estimula moltíssim a continuar en la millora de la complexa funció docent a la universitat.

Marta, explica’ns què és el MIDE i què garanteix que estigueu inserits en aquest Departament?
Efectivament, com molt bé dius, el MIDE és el Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. Més enllà de les àrees de coneixement pròpies, el DOAR hi ha trobat professorat preocupat per la recerca en docència i la recerca vinculada a la innovació per a una docència de qualitat. Per a nosaltres la recerca és una eina de màxim interès que incorporem en els projectes per diferents motius: ens permet sistematitzar el procés que portem a terme; reorganitzar les experiències innovadores; avaluar els recursos utilitzats amb més rigor i reflexionar també sobre la dinàmica que seguim des del mateix equip (ens dóna espais per una meta-reflexió, des de l’enfocament de la pràctica reflexiva com a instrument de recerca i de millora). En aquest sentit, optem per recerques aplicades, com ara la investigació avaluativa, i combinem tècniques qualitatives i quantitatives de recollida i anàlisi de la informació per conèixer de primera mà l’opinió de l’alumnat i el professorat implicat, i evidenciar, així, tant els efectes com la consecució dels objectius pretesos en els projectes que portem a terme.

Algun “producte” del vostre treball col·lectiu?
Els membres del grup compten amb diverses publicacions científiques i de difusió a congressos i simposis focalitzats en les línies de treball anteriors. Si bé totes son d’interès, personalment em fa molta il·lusió compartir la primera publicació conjunta arrel del darrer projecte de recerca en docència sobre el pensament reflexiu i l’aprenentatge reflexiu, consistent en un quadern dins de la col·lecció Quaderns de Docència Universitària que publica l’ICE de la UB i que està previst per l’any vinent.

Com a líder i coordinadora del treball interuniversitari de DOAR, destaca si us plau, dues o tres qualitats de l’equip:
En primer lloc, vull destacar la professionalitat de tots els membres de l’equip, amb una àmplia experiència en docència universitària en diferents titulacions de Grau i Postgrau. Aquesta qualitat fa que l’equip en sí mateix i la interacció entre els seus membres siguin catalitzadors naturals d’idees i experiències que quan es poden compartir, debatre i reflexionar en els espais de trobada conjunta permeten recrear, precisar i reconstruir el coneixement generat en el marc dels nostres projectes. Aquesta dinàmica interna de l’equip també és un valor percebut com a molt positiu per part de tots els components del DOAR pel seu efecte en el nostre desenvolupament professional.

En segon lloc, destacaria el caràcter interuniversitari de l’equip, coherent també amb una significativa interdisciplinarietat dels seus membres. Aquesta qualitat crec que té un valor estratègic molt important perquè permet enriquir les experiències innovadores amb l’anàlisi d’especialistes que es complementen des del contrast per assolir un mateix objectiu. La seva mirada sobre l’estat de la qüestió dels temes que es treballen, i les experiències que cadascú realitza en el propi context ofereixen un espai de comparació i, alhora, de transferència de màxima rellevància per a la millora de la pràctica i, la millora, per tant, de la docència universitària en diverses realitats.

Finalment, els integrants del projecte compartim uns mateixos interessos, som docents preocupats per la pròpia pràctica a l’aula, i estem motivats per seguir treballant en xarxa considerant un doble propòsit:

  1. El desenvolupament integral i la professionalització del nostre alumnat, amb capacitat de produir coneixements, aplicar-los en la seva tasca professional, social i educativa i d’aprendre permanentment. Compartim aquesta responsabilitat com a professors i professores universitàries.
  2. Ens importa l’actual projecció social de l’educació superior però també ens repta un futur on el binomi internet-educació i les avantatges de l’estudi a distància ens situa davant una docència de qualitat en les modalitats semi-presencials, a través o amb el suport de les TIC. Nous escenaris que ens interpel·len a continuar repensant la nostra funció docent.

Susanna García Larios
Responsable de Comunicació de la PIPR
sgarcia@practicareflexiva.pro