L’activitat intel·lectual, la recerca, la innovació formativa i les reflexions que es promouen en aquesta plataforma professional són de caràcter parainstitucional i no opten per un pensament únic.
Practicareflexiva.pro és un espai que, per decisió dels seus impulsors, adopta una actitud oberta, lliure i dinàmica en la transferència del coneixement entre professionals experts. No s’emmarca en cap escola de pensament ni hermenèutica i només es compromet de forma permanent i intencionada amb:
a) el coneixement expert i la investigació;
b) els avenços de la psicologia cognitiva, les neurociències i la ciència pedagògica;
c) l’articulació pràctica del saber teòric i el saber pràctic;
d) la formació que parteix de la pràctica i reverteix en la mateixa pràctica;
e) la professionalitat docent i el reconeixement d’aquesta professió;
f) la responsabilitat ètica de la professió;
g) la interacció i cooperació entre professionals;
h) les pràctiques metodològiques d’alt potencial formatiu.
Practicareflexiva.pro vol afavorir els desafiaments formatius per promocionar el desenvolupament professional del professorat a través de la diversitat d’enfocaments, la pluralitat metodològica i la complementarietat. Tot el que contribueixi a avançar en el desenvolupament de la reflexivitat docent i les metodologies formatives de qualitat revesteix interès per a practicareflexiva.pro. En síntesi, el nostre compromís es formalitzarà primordialment amb el coneixement, la persona del docent i el seu desenvolupament professional.
Aquesta iniciativa professional promou la transferència i creació de nou coneixement i neix per contribuir primordialment a la qualitat de la formació de formadors, en definitiva, una col·laboració per millorar l’educació i la professió docent.
Les investigacions, estudis i treballs de practicareflexiva.pro s’emmarquen majoritàriament en un paradigma qualitatiu i de caràcter crítico-reflexiu. Els trets que caracteritzen els estudis, projectes i metodologies per al desenvolupament de la professionalitat docent procedeixen de diversos ordres: paradigmàtic, epistemològic, psicopedagògic, etc. S’enumeren breument les característiques que millor defineixen l’orientació de practicareflexiva.pro:
a) Paradigma formatiu que parteix de la pràctica i reverteix en la mateixa pràctica concedint un valor epistemològic primordial al coneixement pràctic i professional en constant retroalimentació amb la formació teòrica dels formadors.
b) La pràctica reflexiva com a font generadora de coneixement professional situat, de valor significatiu i funcional per al docent.
c) Perspectiva sociocultural que atribueix el desenvolupament de les funcions mentals superiors bàsicament a la interacció social i cultural.
d) Enfocament socioconstructivista del desenvolupament cognitiu que considera el llenguatge com l’instrument mediador per excel·lència.
e) Pedagogia personalista: aposta per la persona del docent, la seva singularitat i el seu desenvolupament.
f) Interacció entre professionals, de base vigotskiana, com a situació dinamitzadora de processos reflexius que promouen el desenvolupament i la millora personal, professional i col·lectiva.
g) Psicologia de la Gestalt: conceptualització teòrica i pràctica del
en els processos d’ensenyament-aprenentatge.
h) Equilibri entre la fenomenologia i la filosofia realista: mentre la primera descobreix i valora la subjectivitat de la persona i la seva pròpia construcció del coneixement, la segona reconeix la realitat objectiva, externa a la subjectivitat docent, que necessita integrar-se en la professió (sistema educatiu, les institucions educatives, el currículum, la competència professional, etc.).
h) Transferència del coneixement com a construcció personal: superació de models i metodologies docents basats en la transmissió.
i) Desenvolupament de la reflexivitat docent (competència reflexiva): competència professional bàsica que activa de forma habitual la millora professional del docent i la seva cultura professional.
j) Metodologies basades en l’aprenentatge reflexiu: reflexió metodològica sobre situacions i experiències de l’escenari professional, en la formació inicial i en la formació permanent.
k) Perspectiva sistèmica i holística: una perspectiva sensible i atenta amb la complexitat i la contextualització, ambdues enteses com a dimensions naturals dels processos educatius i formatius. I una visió holística que condueix a la integració unitària i globalitzadora de tots els coneixements de la persona i es tradueix en un discurs interdisciplinari allunyat de l’academicisme disciplinar i fragmentari.
– See more at: https://practicareflexiva.pro/cat/2012/03/principis/#sthash.AHD9q4gb.dpuf