Per Enrique Sánchez

L’avaluació és un dels elements essencials per a la millora de la qualitat educativa. Sempre avaluem l’alumnat… però, ¿permetem que l’alumnat avaluï l’assignatura o la nostra intervenció didàctica? Qualsevol docent te una percepció creada sobre la seva assignatura. De vegades difereix molt de la que també ha generat el seu alumnat. La raó la podem trobar en la diferència de perspectiva… no és el mateix veure una classe des de la tarima o des d’un pupitre. Per això, la valoració dels nostres alumnes resulta essencial per prendre decisions que millorin el procés formatiu. Aquest post recull una experiència d’aplicació de Pràctica Reflexiva per avaluar la programació i la docència d’una assignatura de l’itinerari laboral del Grau de Pedagogia, a la Universitat de Málaga (Espanya).

L’experiència descrita es va desenvolupar durant una sessió de classe. El primer pas va ser identificar els NUCLIS sobre els quals calia centrar la nostra posterior reflexió. Una vegada recollides les propostes de l’alumnat, es va establir un debat per destacar les més significatives, que van ser les següents:

1. PROGRAMACIÓ de l’assignatura: idoneïtat dels continguts i la metodologia.
2. SESSIONS: estructura, interès, rellevància…
3. AVALUACIÓ de l’aprenentatge: procediments, criteris i tasques previstes.
4. DOCENT: rol assumit a la classe i model pedagògic transmès.

Amb els NUCLIS definits, els alumnes d’Educació per a l’ocupació” van iniciar el CICLE REFLEXIU, seguint les quatre fases que descrivim a continuació:

FASE 1. REFLEXIÓ INDIVIDUAL.
Es tracta d’un procés individual, en el que cada alumne va realitzar una valoració pròpia sobre els nuclis consensuats (programació, sessions, avaluació i docent). Per facilitar la reflexió, el docent va plantejar la següent tasca: “Indica què repetiries (aspecte millor valorat), què eliminaries (el pitjor considerat), quina alternativa proposaries (proposta de millora) i quina nota li posaries al nucli (pes dels aspectes identificats)”.

FASE 2. REFLEXIÓ COMPARTIDA PER NUCLIS.
Aquesta fase implica una reflexió conjunta (en petits grups). Per agilitzar l’organització es va utilitzar un senzill recurs: petits trossos de paper (o post-it) amb diferents formes (maduixes, pomes, cors i fulles), similars als de la imatge inferior:

imagen1

Material utilitzat

Quan cada persona va tenir el seu post-it, el docent va proposar que l’alumnat es dividís en grups de quatre amb figures similars (per exemple, maduixes con maduixes, pomes amb pomes…).

imagen_principal

Anàlisi d’un nucli de reflexió

Cada equip va analitzar un nucli de reflexió (per exemple, les maduixes se encarreguen de la PROGRAMACIÓ), procediment en el que es van “especialitzar”, a través d’una nova tasca reflexiva consistent en assolir un consens per proposar, en aquest nucli: el més valorat, el pitjor valorat i una proposta de millora.

FASE 3. REFLEXIÓ COMPARTIDA GENERAL.

Aquesta tercera fase implica crear noves agrupacions. Una altra vegada van resultar essencials els post-it. La consigna del docent va ser: “Que s’uneixin en un mateix equip: una maduixa, una poma, un cor i una fulla”. D’aquesta manera es van configurar grups d’especialistes” en cada NUCLI. La tasca reflexiva que van realitzar  va ser: CONSENSUAR allò millor valorat, allò pitjor valorat i una proposta de millora; però aquesta vegada en relació als quatre nuclis en conjunt, és a dir, a tota l’assignatura. El resultat de la tasca va ser resumit en un post-it  rectangular (que es va utilitzar en la posada en comú de l’última fase).

imagen3

Conclusions

FASE 4. POSADA EN COMÚ I REFLEXIÓ COL.LECTIVA.
Cada grup col·loca el seu post-it de conclusions sobre la paret o pissarra davant on fem la posada en comú. La funció del docent en aquest procés és facilitar la comprensió de les valoracions aportades per cada grup i ESTIMULAR UN DEBAT que condueixi a PROPOSTES PER A LA ACCIÓ.

La implementació de tècniques de la Pràctica Reflexiva per a aquesta sessió d’avaluació va reportar excel·lents resultats en tots els àmbits. El docent va obtenir una informació de gran valor para millorar la seva pràctica professional. L’alumnat, por la seva banda, va canalitzar i va sistematitzar les seves impressions sobre el desenvolupament de l’assignatura al mateix temps que coneixia una metodologia innovadora, que ajuda a dotar l’avaluació d’un caràcter cooperatiu i formatiu.

Enrique Sánchez Rivas
Professor de la Universitat de Málaga (Espanya)
Col·laborador de la Plataforma Internacional Pràctica Reflexiva
enriquesr@uma.es