El present informe presenta els resultats de les investigacions realitzades per l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) de la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears.

La finalitat de la recerca fou elaborar el mapa competencial del formador de formadors per tal d’optimitzar-ne el desenvolupament professional en el marc de les Illes Balears. D’acord amb això, la recerca va dedicar els seus recursos a identificar les qualitats personals i les competèn­cies de referència dels formadors de formadors. Per tal d’establir l’estat de la qüestió del tema d’estudi, a partir de la realització d’una anàlisi documental, es presenta la situació actual del con­cepte de competència, de formador practicoreflexiu i es fa una aproximació a les principals apor­tacions sobre les competències dels formadors. És una recerca qualitativa i s’ha basat en la metodologia fenomenogràfica a partir de la realització de cinc grups de discus­sió, que comptaren amb la participació de trenta-tres informadors clau de diversos àmbits de la temàtica d’estudi. Per realitzar l’anàlisi interpretativa s’utilitzà el mètode de comparació constant, que va permetre classificar i analitzar la informació aportada pels experts. A partir d’aquesta infor­mació es va establir un mapa de vuit qualitats personals i nou unitats de competència dels forma­dors de formadors, que dibuixen un professional amb un perfil d’acompanyament del procés de canvi i de reflexió sobre la seva pràctica. Aquest mapa competencial, sens dubte ha d’esdevenir un element clau per a la millora d’aquest professional a curt termini. informe 8illes