El portafoli virtual com eina per a la pràctica reflexiva. Valoració de la seva utilització en el practicum de Magisteri de la Universitat de Navarra. Tesis doctoral de Karla Campaña Vilo (2013) (Universitat de Navarra).

El present treball és una valoració del portafoli virtual com a eina per al desenvolupament de la pràctica reflexiva. L’objectiu general és conèixer si les eines TIC que conformen el portafoli virtual propicien una pràctica reflexiva en el practicum del grau de Magisteri de la Universitat de Navarra. Per això s’ha seguit un enfocament qualitatiu d’investigació, concretament investigació avaluativa en una cohort d’estudiants que han cursat els seus mòduls de practicum. Després dels resultats s’ha realitzat una valoració de l’experiència destacant les fortaleses i debilitats.

Consultar a:
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=344718